Participatiewet. En nu?

De Participatiewet is van kracht. Wat betekent dit voor jou? Op welke ondersteuning van WerkgeversServicepunt West-Brabant kun je rekenen? Je leest het hier.

Wat houdt de Participatiewet in?

De Participatiewet heeft als doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onder te brengen in één regeling, die mogelijkheden geeft om deze mensen te laten participeren binnen de publieke en private sector.

Om welke doelgroep gaat het?

De Participatiewet richt zich op: 

 • mensen vanuit de Wet werk en bijstand (WWB);
 • mensen vanuit de wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
 • mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Wat is de doelstelling?

In het sociaal akkoord van 2013 m.b.t. de doelstelling van de Participatiewet zijn met kabinet en sociale partners de volgende banenafspraken gemaakt:

 • Er komen landelijk 125.000 extra garantiebanen; 100.000 voor de markt- en 25.000 voor de publieke sector. Deze extra banen dienen in 2026 gerealiseerd te zijn.
 • Eind 2016 moeten in onze arbeidsmarktregio 715 extra banen gerealiseerd zijn.

Garantiebanen en banenafspraken. Wat zijn dat eigenlijk?

Dit zijn banen die beschikbaar worden gesteld aan mensen die vanwege een of meerdere beperkingen niet in staat zijn het wettelijk minimum loon (WML) te verdienen. Werkgevers die mensen in dienst nemen in het kader van een garantiebaan hebben recht op loonkostensubsidie tot maximaal 70% van het WML.

Ik heb iets gehoord over een mogelijke boete. Hoe zit dat?

Door middel van de quotumwet kan de overheid een boete opleggen aan organisaties die niet meewerken aan het realiseren van garantiebanen. Elke werkgever met meer dan 25 medewerkers moet 5% van zijn personeelsbestand invullen met garantiebanen. Geeft de werkgever hieraan geen gevolg dan krijgt deze per niet ingevulde garantiebaan een boete van € 5.000,00 als gevolg van de quotumwet.

Welke voordelen biedt de Participatiewet mij als ondernemer?

Mensen met een arbeidsbeperking zijn waardevolle en loyale medewerkers en hebben een absolute toegevoegde en sociale waarde voor jouw bedrijf. Met het in dienst nemen van medewerkers met een arbeidsbeperking toont een organisatie niet alleen maatschappelijk en betrokken verantwoord ondernemerschap, maar voldoet het in de meeste gevallen ook aan de Social Return On Investment (SROI) verplichting voor eventuele gunningen uit aanbestedingen.

Is er een financieel voordeel?

Er zijn verschillende instrumenten om het werken met een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt ook financieel aantrekkelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn loonkostensubsidie, no-riskpolis, begeleiding, aanpassing werkplek en training/opleidingen.

Ik wil met de Participatiewet aan de slag. En nu?

Bij WerkgeversServicepunt West-Brabant staat een team van adviseurs voor je klaar. De adviseurs weten alles van de Participatiewet en kunnen je meteen vertellen welke subsidies en regelingen op jouw bedrijf van toepassing zijn. Wil je direct aan de slag? Wij helpen je kosteloos op weg:

 • Wij geven je inzicht in de mogelijkheden om het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking te vergroten. Hiervoor kun je een inclusieve bedrijfsanalyse aanvragen.
 • Als je vervolgens aan de slag wilt, bieden wij drie mogelijkheden:

1.     Loondienst: je neemt iemand uit de doelgroep zelf in dienst.

2.     Individuele flexibele contracten: je leent iemand uit de doelgroep in via payroll-, uitzend- of detacheringsconstructie.

3.     Groepsdetachering: je besteedt werk uit dat mensen uit de doelgroep uitvoeren.

Wij adviseren en ondersteunen je ook op het vlak van:

 • loonwaardemeting binnen landelijk vastgestelde kaders;
 • mogelijkheid van een proefplaatsing;
 • no-riskpolis;
 • jobcoaching (intern of extern);
 • benodigde werkplekaanpassingen;
 • tijdelijke premiekorting (afhankelijk van de kandidaat).

De Kandidatenverkenner:

UWV ontwikkelt de Kandidatenverkenner Banenafspraak voor werkgevers en intermediairs die een kandidaat uit de doelgroep banenafspraak zoeken. Ook gemeenten kunnen via de kandidatenverkenner banenafspraak hun kandidaten voor banenafspraakvacatures in beeld brengen. Een handig hulpmiddel voor de noodzakelijke transparantie in jouw regio. Doe je mee?

In de Kandidatenverkenner Banenafspraak staan geanonimiseerde profielen van burgers die vallen onder de Banenafspraak. Dat zijn burgers die klant zijn bij UWV of gemeenten. Via het WerkgeverServicepunt West-Brabant kan de werkgever voor die regio in contact komen met kandidaten die in de kandidatenverkenner banenafspraak staan. Hij doet dat door via de applicatie een aanvraag in te dienen. Een kandidaat moet altijd instemmen met het verzoek om voorgesteld te worden aan de werkgever en de werkgever blijft verantwoordelijk voor de match. Zij kunnen de Kandidatenverkenner Banenafspraak dus gebruiken om de werving en selectie van banenafspraakkandidaten beter vorm te geven. 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons.


Deze ondernemers gingen je voor!

 

Deel deze pagina